GIA CÔNG VÀ CUNG CẤP IN NHÃN MÁC QUẦN ÁO, NHÃN DỆT THEO YÊU CẦU TẠI BÌNH DƯƠNG KIMPHATLABEL