Nhãn in satin có ưu và nhược điểm gì, bạn có lựa chọn sai lầm nhãn in?